Gustav Albeck-Fonden

Gustav Albeck Prisen er blevet uddelt 23 gange:

Prisen uddeles i forbindelse med en af forårskoncerterne.

2023   cellist Brian Friisholm

2022   violinist Matthias von Niessen

2021   fløjtenist Lena Kildahl Larsen

2020   kontrabassist Frank Christensen

2019   hornist Klaus Gottlieb

2018   janitshar Anders Lynghøj                                       

2017   For at fejre Aarhus Kulturby uddeltes to priser:                                       

            oboist Oliver Nordahl                                      

            bratschist Nikolaj Lind Pedersen

2016   violinist Birgitte Bærentzen Pihl

2015   basbasunist Jens Vind

2014   koncertmester Ian van Rendsburg

2013   hornist Flemming Aksnes

2012   bratschist Emile Cantor  

2011   klarinettist Mathias Kjøller  

2010   For at fejre ASOs 75års jubilæum uddeltes to priser:                                       

            bratschist Christine Hagge Larsen                                      

            trompetist Anders Larsen

2009   violinist Søs Nyengaard  

2008   basunist Rolf Sandmark  

2007   violinist Hanne Holt Nielsen

2006   bassist Per Folke

2005   paukist Jes Jensen

2004   cellist Ida Franck

2003   violinist Pernille Jönsson

2001   oboist Merete Hoffmann

1999   trompetist Martin Schuster

Gustav Albeck Fondens Vedtægter:
(Vedtaget på Aarhus Symfoniorkesters Venners ordinære generalforsamling den 18.3.1996. §6 ændret den 8. oktober 1997.)

§1 Fondens navn er Aarhus Symfoniorkesters Venners Fond, Gustav Albeck – Fonden, og dens hjemsted er Århus kommune.

§2 Fondens formål er at støtte Aarhus Symfoniorkesters aktiviteter.

§3 Fondens midler udgør, hvad fonden erhverver som gaver eller på anden vederlagsfri måde, f.eks. fra foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner eller dennes medlemmer.

Fondens midler anbringes stedse på betryggende måde i overensstemmelse med de af Justits-ministeriet godkendte anbringelser af fondens midler.
Fondens formue kan ikke anvendes til udbetalinger eller som sikkerhedsstilling, idet alene kapitalens afkast kan anvendes til varetagelse af fondens formål. Dette gælder dog ikke uddeling af midler, der er modtaget som gave til anvendelse i bestemte øjemed, når uddelingen sker i overensstemmelse med givers klausul.
Fondens aktiver skal lyde på fondens navn eller så vidt muligt noteres som tilhørende fonden.
Fondens midler kan ikke gøres til genstand for restforfølgning af foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venners eventuelle økonomiske ansvar.

§4 Bestyrelsen er forpligtet til stedse at hensætte formuens afkast til bedst mulig forretning, for så vidt dette afkast ikke straks anvendes til varetagelse af fondens formål.

§5 Fondens bestyrelse bestemmer, hvorvidt uddeling skal ske og i bekræftende fald efter hvilke retningslinier.

§6 Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige, uberygtede, og bosiddende i Danmark.

Disse medlemmer vælges på foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venners ordinære generalforsamling, idet mindst to tillige skal være medlemmer af foreningens bestyrelse.
Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, idet ét medlem vælges i ulige år og to medlemmer vælges i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Samtidig vælger generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen.
Revisor vælges af fondens bestyrelse. Valget skal godkendes af Aarhus Symfoniorkesters Venners generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§7 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres nærværende fundats og oplysninger, jfr. §9, oplysninger om legatmodtagere, udlån af fondens midler samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der har været bestemmende for disse uddelinger/udlån.

§8 Bestyrelsen skal hvert år overfor generalforsamlingen i Aarhus Symfoniorkesters Venner aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter.

Fondens regnskabsår er et kalenderår.
Regnskabet skal forsynes med bestyrelsens underskrift og revisors påtegning.

§9 Nærværende fundats kan ændres ved enstemmig bestyrelsesbeslutning i fonden. Forinden sådan bestyrelsesbeslutning iværksættes, skal ændringen forelægges foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venners bestyrelse, der derpå afgiver udtalelse – evt. efter at have forelagt spørgsmålet for generalforsamlingen for foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner.

§10 Beslutning om fondens ophør træffes på samme måde som vedtægtsændringer.

Ved ophør overdrages fondens midler til Aarhus Symfoniorkester med pligt til at anvende midlerne i overensstemmelse med vedtægternes §2.